home

Het binnenbrengerscontract van Ecoshop voor particulieren: gebruiksaanwijzing

Raadpleeg uw contract in geval van twijfel. Het contract is zeer compleet en legt de proceduresvan binnenbrengen tot verkoop in twaalf punten uit. 

ARTIKEL 1 : VOORWERP

De consignatiegever verbindt er zich toe onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst, de in consignatie gegeven goederen, in de aangeduide identiteit, hoeveelheid en prijs, ter beschikking te stellen van Ecoshop. Ecoshop verbindt zich er toe deze goederen tijdelijk in ontvangst te nemen.

ARTIKEL 2 : WAARDEBEPALING TER BESCHIKKINGGESTELDE GOEDEREN

Ecoshop kan als consignataris goederen weigeren ingeval deze als dusdanig gebreken vertonen die het voorwerp onverkoopbaar zouden maken, ofwel in geval van overaanbod. Daarnaast kan de consignataris goederen weigeren op basis van de waarde. Wanneer de waarde van het product niet voldoet aan de vooraf bepaalde minimumprijs in het reglement, zal de Vintage manager het product weigeren. Indien de producten door de binnenbrenger niet op de vooraf bepaalde plaats worden gedeponeerd, wordt het product uit de verkoopzaal verwijderd.

ARTIKEL 3: VOORWAARDE AAN DE TER BESCHIKKINGGESTELDE GOEDEREN

De consignatiegever verbindt zich bij afgifte van elektrische toestellen, kachels en huishoudapparaten, de gebruiksaanwijzingen ter beschikking te stellen alsmede alle zichtbare en/of niet zichtbare gebreken en/of defecten van het betrokken toestel schriftelijk mee te delen. Bij afgifte van kachels op butaan of stadsgas dient belangrijke info gemeld te worden. De consignatiegever gaat akkoord dat de potentiële koper het recht heeft het toestel uit te testen op defecten. Indien blijkt dat de consignataris belangrijke gebreken aan deze toestellen heeft nagelaten op te geven, kan hem de toelating om verder goederen bij Ecoshop ter beschikking te stellen ontzegd worden.

ARTIKEL 4 : DUUR

Ecoshop verbindt zich de goederen in consignatie te nemen voor een periode van 4 maanden na het afsluiten van dit contract, eventueel en ten vroegste verbreekbaar na 2 maanden.

De consignatiegever verbindt zich ten vroegste 10 dagen voor de eerste automatische vermindering van de prijs of uiterlijk op de vervaldag van deze overeenkomst de ter beschikking gestelde goederen, die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, op eigen initiatief en op zijn kosten, terug af te halen tijdens de openingsuren. Indien de consignatiegever verzuimt de goederen op de vervaldag af te halen wordt hij verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht ten voordele van Ecoshop.

Ecoshop behoudt zich het recht voor dit contract te verbreken om een nieuw contract af te sluiten met gewijzigde voorwaarden voor economische redenen. De klant kan, op moment van vernieuwing van het contract, dit weigeren en een terugbetaling eisen van de jaarlijks administratieve kosten.

ARTIKEL 5 : PRIJS VAN DE TER BESCHIKKINGGESTELDE GOEDEREN

De consignatiegever aanvaardt dat de prijs van de in consignatie gegeven goederen niet kan verlaagd of verhoogd worden gedurende de eerste 2 maanden. Na deze periode en indien de consignatiegever het goed niet terugneemt, wordt de prijs automatisch verlaagd met 30%. Na nog een maand wordt de aangepaste prijs nogmaals met 30% verlaagd. Na deze periode van in totaal 4 maanden moet de consignatiegever ten laatste op de vervaldag, op eigen initiatief en op zijn eigen kosten, het goed komen afhalen. Zoniet wordt hij verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht ten voordele van Ecoshop.

ARTIKEL 6 : VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Ecoshop is aansprakelijk voor de schade die tijdens de ter beschikkingstelling veroorzaakt wordt aan de goederen en/of derden.

Ecoshop behoudt zich het recht voor zich te bevrijden van enige aansprakelijkheid voor het verlies door toeval of overmacht. Ecoshop kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van glasbraak. Enkel goederen met een verkoopprijs boven €10 kunnen vergoed worden. De waarde van de  terugbetaalde goederen is de verkoopprijs exclusief de commissie op het moment van aangifte van de diefstal.

ARTIKEL 7: MEDEDELING VAN DE VERKOCHTE GOEDEREN

Om de maand kan de consignatiegever een document afhalen in de verschillende verkooppunten met alle gegevens betreffende de verkochte goederen.

ARTIKEL 8: ADMINISTRATIEKOSTEN

De administratiekosten verbonden aan deze consignatieovereenkomst bedragen €7. Door het ondertekenen van deze overeenkomst bekomt de consignatiegever een kaart met het nummer die geldig is in al onze vestigingen. Bij verlies van deze kaart wordt bijkomend €3 administratiekosten gevraagd. Deze overeenkomst is geldig voor alle goederen die gedurende de periode vanaf heden tot 1 jaar na de ondertekening van deze overeenkomst in consignatie worden gegeven.

ARTIKEL 9: COMMISSIE

Ecoshop verbindt zich ertoe de verkochte goederen, zoals omschreven in het consignatieborderel, uit te betalen aan het vaste overeengekomen bedrag. Voor goederen met een waarde (verkoopprijs) boven €1.000 gelden speciale voorwaarden. Na verkoop, volledige betaling en afhaling van de goederen door de koper, stelt Ecoshop maandelijks een verkoopborderel op, inhoudende de lijst van de verkochte goederen met hun aantal en de overeengekomen prijs. De uitbetaling zal gebeuren ten vroegste op het einde van de maand volgend op die van de verkoop. Elektrisch materiaal, dat niet ter plaatse kan uitgetest worden, en verwarmingstoestellen worden 1 maand later uitbetaald teneinde een garantieregeling met de koper mogelijk te maken (overeenkomst tussen particulieren).

ARTIKEL 10: STATUUT VAN DE CONSIGNATIEGEVER

De consignatiegever verklaart hierbij uitdrukkelijk te handelen in eigen naam en voor eigen rekening en risico’s en niet te handelen als BTW-belastingplichtige. BTW-plichtigen dienen dit te melden bij inschrijven.

ARTIKEL 11: BEVOEGDHEID

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.

Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

ARTIKEL 12: GDPR

Overeenkomstig de GDPR wetgeving zullen uw gegevens nooit worden gebruikt buiten de werkingssfeer van de consignatieovereenkomst, d.w.z. de indiening en verkoop van uw goederen. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden buiten het kader van het consignatiecontract. Als u een e-mailadres opgeeft zal u onze rechtstreekse e-mailberichten ontvangen die betrekking hebben op de uitvoering van onze consignatieovereenkomst. Indien u geen e-mailberichten wenst te ontvangen, hoeft u bij de registratie geen e-mailadres op te geven. U kunt uw gegevens op elk moment controleren in de winkel of via de website.